.....

آشیو برچسب ها:نقش روابط کار در بهره‌وری

مجموعه مقالات: نقش روابط کار در بهره‌وری

تصویر

معرفی مختصر کتابدر نوشتار حاضر، “نقش روابط کار در بهره‌وری “از دیدگاه اجتماعی، مدیریتی و روان‌شناسی بررسی و تبیین می‌شود .مخاطبان کتاب را با این موضوعات مطالعه می‌کنند” :نقش روابط رسمی و غیر رسمی در بهره‌وری سازمان”، “ارتباط مدیریت سازمان با کارکنان از دیدگاه اجتماعی”، “عوامل موثر در بهره‌وری و اندازه‌گیری آنها”، “چگونگی روابط کار در فعالیت‌های تیمی”، “روان‌شناسی بهره‌وری ...

ادامه مطلب »