.....

آشیو برچسب ها:مشارکت سیاسی کارگران

مشارکت سیاسی کارگران

تصویر

معرفی مختصر کتابدر تحقیق حاضر احساس تعلق خاطر کارکنان بخش صنعتی استان تهران نسبت به موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی کشور بررسی شده، همچنین ارتباط بین فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی با متغیرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی شرح داده شده است .افزون بر آن، پس از تحلیل قانونمندی‌های حاکم در جهت‌گیری‌ها و رفتارهای سیاسی، راه کارهایی به منظور ایجاد گرایش‌های ...

ادامه مطلب »