شکل گیری شوراهای کارگری در ایران متناسب با جوامع کمونیستی است

 

 

شکل گیری شوراهای کارگری در ایران متناسب با جوامع کمونیستی است

 

شیوه کنونی تشکیل شوراهای اسلامی کار با سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه ایران متناسب نیست بلکه در جوامع کمونیستی کارساز است

دکتر فریدون کامران صاحبنظر مسأئل اقتصادی که دارای مدرک دکترا در رشته های برنامه ریزی و جامعه شناسی است. با این  توضیح که در مقطع خاصی از تاریخ ایران ،قانون شوراهای اسلامی کار خیلی سریع وتحت تأثیر فشار  نیروهای چپ گرا مطرح شد تا از منافع کارگران در مقابل کارفرما دفاع کند. تصریح کرد شوراهای کارگری در سیستم اقتصادی جامعه سرمایه داری آزاد ،عملکرد چندانی ندارند. مگر اینکه حضور شوراها ی کارگری به عنوان مدیریت مشارکتی مطرح شود .

وی شوراهای اسلامی کار را موضوعی جدید خواند که در ایران مطرح شده است و خاطر نشان ساخت تشکلهادرهر جامعه ای متناسب با ساختار اجتماعی و سیستم اقتصادی خاص آن جامعه باید.سازماندهی شوند تا کارکردهای سیستم را دنبال کند ولی شیوه ای که در حال حاضر در شوراهای اسلامی  کار دنبال می شود با ساختار کارگری جوامع کمونیستی سازگار است. چون کارگر حق دارد در سیستم مدیریتی جای گرفته و اظهار نظر کند.

او تأکید کرد در سیستم اقتصاد ازاد سندیکای کارگری و اتحادیه های کارفرما یی وظیفه دغاع و منافع اعضای خود را در برابر کارفرما،  دولت  و با دستگاه حاکمه به عهده دارند .

وی سندیکا را سیستم خود کنترلی اقتصاد آزاد معرفی کرد و گفت : اگر یک سیستم به خود کنترلی مجهز نباشد ممکن است افراط و تفریط در حوزه مختلف ، آن را به نابودی بکشاند البته نگرانی وجود دارد که سندیکا را یک پدیده کمونیستی می داند در حالی که سندیکا وسیله تصمین و حفظ سیستم سرمایه داری به شمار می رود

وی توضیح داد در این سیستم اگر کارفرما یی در جهت انتشار کارگران وارد عمل شود  سندیکا به عنوان نماینده تمام کارگران جامعه به مقابله یا وی برمی خیزد  یعنی سندیکا یک تشکل در سطح ملی و کلان به شمار میرود و می تواند چند میلیون عضو داشته باشد

وی اظهار داشت بزرگترین خطر در شیوه کنونی تشکل شوراها امکان فراهم شدن زمینه “ لُمپَن سالاری ”  در مجموع است  یعنی ممکن است با کنار آمدن کارفرما با مسؤل شورا و دادن امتیاز به آنها شورا بر  عکس مصالح کارگران عمل کند

وی در خصوص کانون عاتی شوراهای اسلامی کار که مجموعه شوراهای اسلامی کار به شمار می روند. گفت   شوراهای اسلامی کار در سطح کلان عملکرد واحدی ندارند .در تنتیجه نمی توان   انتظار فعالیت سندیکا یی از آنها داشت

وی یا بیان اینکه زمانی خانه کارگر ، وظیفه دفاع از منافع صنفی کارگر را خوب انجام داده است .تصریح کرد این عملکرد زمانی بود که دولت از این تشکل دفاع می کرد  و وزارت کار به آن بها می داد  در نتیجه خانه کارگر قدرت داشت تا مواردی را به نفع کارگر  تحمیل کند ولی این اقدان از طرف آن به عنوان یک سیستم سیاسی  انجام شده است به شکل صنفی

وی با اشاره به مشکل سیستم مدیریتی و سازماندهی در ایران گفت : اگر دولت به جای دخالت در سیستم تولیدی و توزیعی و هدایتی پیدا کند مجموعه اقتصاد کشور  می تواند عملکرد بهتری داشته باشد

 

 

روزنامه همبستگی

 17مرداد 1381

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *