بررسی تاثیر فرایند خصوصی سازی خدمات پستی بر عملکرد مالی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی اداره پست شهرستان بابل)

چكيده: هدف مقاله حاضر شناخت عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي در شهر تهران در سال 1388 است. در اين تحقيق با رويكردي توصيفي تحليلي به بررسي 80 نفر از دانشجويان زن كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه هاي آزاد ودولتي شهر تهران پرداخته شد كه از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده بودند. روايي ابزار پژوهش به صورتصوري و پايايي آن با محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ به ًتًيًايد رسيده است و مقدار مقياس هاي به كار رفته در آنبين 698/0 تا 899/0 است. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان داد كه متغيرهاي طبقة اجتماعي، حمايت خانواده، پايبندي به آداب و رسوم قومي، سن و اعتماد به عملكرد قانون، پنج متغير عمده اي هستند كه براحساس آرامش و امنيت اجتماعي دانشجويان زن كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي مؤثرند .اين پنج متغيرمجموًعًا5/89 درصد از ًتًثايرات متغير وابسته را تبيين مي كند .احساس آرامش و امنيت اجتماعي به طور كلي دربين زنان دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي در شهر تهران 87% است، يعني در حد بالايي قرار دارد

 

كليد واژه ها: امنيت اجتماعي، ديدگاه فمنيستي، طبقه اجتماعي، قوميت، حمايت خانواده

 

مقدمه 

امنيت در شالوده بندي حيات آدمي نقش اساسي دارد. به گونه اي كه با تمام حوزه هاي فعال زندگي پيوند خورده و تار و پود هستي با آن در هم تنيده است. آدمي كه هميشه در جمع و باجمع تعريف مييابد، حراست و پاسداري از اجتماعي را برعهده دارد كه تماس و ارتباط ميانافراد را فراهم ميكند

اجتماعات به انسان هستي مي بخشند و ضمن ايجاد پيوند ميان انسانها نيازهاي آنان رانيز برآورده ميكنند. بنابراين تضمين امنيت اجتماعي انساني لازم و ضروري است، چرا كه حيات انسان در گرو آن است و اختلال در ساز و كار آن موجب ناامني و پريشاني احوال انسانخواهد بود (نويدنيا، 1385: 23) .

جايگاه امنيت در سلسله مراتب نيازها و انگيزههاي آدميان، جايگاه خطيري است. مزلو[1] درسال 1943 در نظرية انگيزش خود پس از نيازهاي فيزيولوژيك مانند گرسنگي، تشنگي و غيرهبلافاصله »نياز ايمني و امنيت« را ذكر كرده است.

در اين مقاله پژوهشگر درصدد است مفاهيم امنيت اجتماعي را مطرح كند، آن را در حدتجربي و ملموس توسعه دهد، ابعاد امنيت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن را از طريق روشهايآماري مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار دهد و همچنين به بررسي عوامل تأثيرگذار برامنيت اجتماعي زنان دانشجوي رشته جامعه شناسي در تهران بزرگ در سال 1388 بپردازد.

 

بيان مسئله 

يكي از نيازهاي اوليه و اساسي بشر براي زندگي مطلوب و رسيدن به كمال و سعادت،برخورداري از امنيت در ابعاد و انواع مختلف آن از قبيل امنيت و آسايش روحي و رواني،جسمي، اجتماعي، اقتصادي و غيره است، تا در پرتو آن بتواند آرامش پيدا كند و در راه سعادت و تِكامل خود قدم بردارد. حضرت علي (ع) در اين باره بيان زيبايي دارد و مي فرمايد: » لانعم هاه ًِنًِامً الامن( «هيچ نعمتي گواراتر از امنيت نيست) (الامدي، 1407).

كلان شهرها و پايتخت هاي كشورهاي دنيا براي متوليان سياسي، امنيتي و اجتماعي جامع هاز اهميت ويژه اي برخوردارند. چه، آنان از ديرباز از اين واقعيت آگاه بودند كه نطفه پديده ها ورخ دادها و كنشهاي جمعي و بحران هاي سياسي و امنيتي، غالبا در اينگونه مراكز جمعيتي بسته ميشود، نشو و نمو مييابد و سپس به همه جاي كشور بال ميگستراند. به تعبير ژرفبينانة جامعه شناسان سياسي معاصر (نظير كلودريوير، 2002) و روانشناسان اجتماعي (نظيرميلرت و ديگران 2003)

www.socialsupportpsy.ir  شهروندان پايتخت نشين، همواره براي شهروندان ساير شهرها و مناطق، »الگوي بهينة باور و كنش محسوب ميشوند« (فصلنامه  پليس پايتخت، 1387: 8) .

بررسی_تاثیر_فرایند_خصوصی_سازی_خدمات_پستی_بر_عملکرد_مالی_و_رضایت_مشتریان_

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *