بررسی مشکلات فرهنگی اجتماعی زندگی اپارتمانهای شهر پردیس

چكيده: در اين مقاله سعي ميشود تا چند عامل اجتماعي كـه در ايجـاد مـشكلات فرهنگـي- اجتمـاعي زنـدگي آپارتماني نقش دارند بررسي شود در تعريف مشكلات  فرهنگي- اجتماعي  مـيتـوان گفـت، بـا توجـه بـه سـاختارفرهنگي (مشخصه هاي روحي، عاطفي و مادي) متفاوتي كه در ميان  گروههاي مختلف اجتماعي وجود دارد، جمع شدن اين گروه ها در كنار همديگر مي تواند منجر به نوعي ناهماهنگي و عدم تعادل در جامعه شود. در نتيجة چنين شرايطي مسايل خاصي ايجاد مي شود كه آن را به مشكلات فرهنگي- اجتماعي تعبير كرده انـد. مهـم تـرين ايـنمشكلات: عدم مشاركت،  ناسازگاري و فاصله اجتماعي ساكنان اسـت. قوميـت و تحـصيلات بـه عنـوان متغيرهـايمستقل و ميزان  سازگاري، مشاركت و فاصله اجتماعي در ميان ساكنين آپارتما ن ها به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده اند. در اين ميان جنسيت نيز به عنوان متغير واسطه است.

هدف اين پژوهش، شناسايي مشكلات فرهنگي- اجتماعي زندگي آپارتماني و ارائه راهكارهايي مناسب براي بهبـودروابط اجتماعي ساكنان است.

از سه ديدگاه مهم شهرگرايي؛ جبرگرايي، تركيب گرايي و نظريه خرده فرهنگي بهره گرفته شده است.

 

كليد واژه ها: شهر جديد، مشكلات فرهنگي- اجتماعي، آپارتمان، مشاركت اجتماعي، سازگاري اجتماعي، فاصـلهاجتماعي

 

                                                         

* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن f_kamran2010@yahoo.com

** عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي

*** كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

٢٢

مقدمه 

با گسترش شهرها، معضلات و مشكلات شـهري نيـز گـسترش يافـت. سـاختمان  هـاي بلنـد ازپديده هاي فناور ي قرن بيستم است كه در آن سوي جهان با فرهنگ خاص خـود پايـه گـذاريشد، سپس با افزايش جمعيت و مشكل مسكن، وارد كشور ما شد. در سال هاي اخيـر بـه طـورروزافزوني بر تعداد افراد آپارتمان نشين اضافه مي شود، در حالي كه متأسفانه آموزش هـاي لازمبراي زندگي جمعي به مردم داده نشده است . فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي مـردم اسـت و درتمامي افكار، معيارها، ارزش ها و فعاليت هاي فردي و اجتماعي منعكس مي شود و افراد با توجهبه باورداشت ها و فرهنگ خود با امور پيرامون خويش برخورد مي كننـد . بنـابراين بايـد درصـددشناخت و حل مشكلات فرهنگي- اجتماعي زندگي آپارتماني بود.

امروزه زندگي آپارتماني معضلات اجتماعي و روان شناختي زيادي پـيش روي انـسان قـرارداده است . متأسفانه به رغم نزديكتر شدن ساختمان ها و فاصله اي در حد يك ديوار، يا سقف و كف در ميان آنها، دل هاي انسان ها هر روز بيشتر از هم دور شود. همكاري، همفك ري، همراهـي،هم نظري، هم دلي، هم زباني در زندگي آپارتماني هر روز بيشتر رنگ مي بازد، و مـسايل بغـرنجاجتماعي و حقوقي در ميان مردم آپارتمان نشين بيشتر خودنمائي مي كند. آيا اين نزديكي بيشاز حد ساختمان ها به هم و نگراني شهروندان از سرك كشيدن همسايگان بـه حـريم و زنـدگيخصوصي آنها باعث اين جدايي و رخداد اين مشكلات است؟ آيا نـاهمخواني فرهنـگ آپارتمـاننشيني در زندگي اجتماعي موجب ايجاد اين مشكلات است؟ به عبارت ديگر آيا آپارتمان نشينيخاص جوامع غربي است، و با فرهنگ ما نمي سازد؟ اگر چنين است جوامع غربي نبايد مـشكليبا زندگي آپارتمان نشيني داشته باشند. حال آنكه در آنجا نيز به مـشكلات ناشـي از بيگـانگي ونامهرباني همسايگان به همديگر، برمي خوريم. به طوري كه اخبـار و گـزارش هـاي مـشابهي دررسانه هاي خبري اين كشورها حكايت از اين معضل اجتماعي دارند. به عنوان مثال در يكـي از روزهاي1983 يكي از روزنامه هاي فرانسوي با تيتر بزرگ مي نويسد: اين خجالت آور است! زيـراشهروندي در يكي از آپارتمان هاي پاريس مي ميرد و همسايگان دو سـال بعـد در آپارتمـان او راميگشايند و متوجه جسد او مي شوند. چنين نمونه هـائي در زنـدگي فردگرايانـه سـرمايه داريزياد است، اما آيا رخداد اين مشكلات صرفاً ناشي از خـصلت و سـاز  و كـار نظـام سـرمايه داري است؟ يا اصولا” نوع زندگي آپارتمان نشيني چنين مشكلاتي را مي آفريند؟ آيا در كشور ما بروز ناسازگاري در درون اين نوع همجواري ناشي از رشد سرمايه داري است،

 

بررسی_مشکلات_فرهنگی-اجتماعی_زندگی_آپارتمانی_شهر_جدید_پردیس-

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *