بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان ایران و فرانسه (با تاکید براعتماد اجتماعی )

چکیده: پژوهش حاضر با عنوان» بررسی تاثیر مطبوعات بر
وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان ایران و فرانسه )با تاکید بر
اعتماد اجتماعی(« است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین
میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد
اجتماعی است. در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی
در سه سطح: الف- اعتماد به خانواده ب- اعتماد به دوستان و
آشنایان ج- اعتماد به گروهها و سازمانهادر بین جوانان عضو
گروه اجتماعی فیس بوک بررسی خواهد شد.روش تحقیق این
پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات،پرسشنامه
است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر از جوانان دانشجو عضو گروه
فیس بوک در سال 1392 هستند که با روش نمونه گیری
تصادفی انتخاب شده اند. برای انجام مباحث آمار توصیفی و
استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این
پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین میزان )زمان( استفاده از
مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان
و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان
مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش مییابد.
واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، جوانان
، ایران ، فرانسه
Abstract:The present study aimed to find
association between the use of press and its type
with social trust. The effects of press on social
trust was investigated among young adult
members of Facebook in tree levels: trust in
family, trust in friends and acquaintances, and
trust in groups and organizations. The sample of
current survey consisted of 300 university
students which are Facebook members during
2013 that chosen via random sampling. Data
analyzed by SPSS. Results revealed a positive
relation between amount (time) of press usage
and social trust in all three levels (family, friends
and acquaintance, & groups and organizations). In
other words, social trust improves with increasing
levels of reading.
Keywords: Social Capital, Social Trust, Young
Adults, Iran, France

1536739008-10145-3.pdf فرانسه

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *