بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام 1388

در این مقاله تلاش بر این است نشان داده شود که مردم تا چه اندازه به پلیس اعتماد دارند و مهم ترین عوامل مرتبط با این اعتماد کدامند؟ از این رو ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و نظریه های موجود، دیدگاه زتومکا را برای تبیین مسئله برگزیدیم و برای تکمیل آن از نظرات جانسون، تونیس، زیمل و گافمن استفاده کردیم. این تحقیق با روش پیمایشی به شیوه پهنانگر وایستا و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. از بین افراد بالای 20 سال ساکن در شهر ایلام، تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران و براساس روش نمونه گیری خوشه ای و نهایتا تصادفی (محلات چالیمار، سعدی و بانبرز) انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات و تایید روایی ابزار پژوهش توسط استادان، پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ در برنامهspss محاسبه شد. اطلاعات نهایی در سطح توصیفی با فراوانی، درصد و نمودار و بعد استنباطی با آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه، اتا، پیرسون و کندال تائو b تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل (احساس امنیت، خصوصیات فردی، دگرخواهی) با میزان اعتماد افراد به پلیس رابطه معنی دار و مستقیم و بین متغیرهای سن و تحصیلات با اعتماد نیز رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:
“متغیرها و مقیاسهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها متغیر شاخص ها ( معرف ها) مقیاس سنجش اعتماد اجتماعی ١- صداقت (مطابقت رفتار با گفتار- راستگوئی در رفتار- امانت داری – صداقت ) ٢- صراحت (شیوایی کلام – به موقع بروز دادن احساسات – بجا منتقل کردن اطلاعات ) ٣- سهیم کردن (غم دیگران خوردن – با دیگران همراه شدن – شرکت در شادی مردم ) ٤- تمایلات همکاری جویانه (همرنگ جماعت بودن – همکاری کردن با دیگران – دارا بودن توانایی حل مشکل مردم ) ٥- اطمینان (توانایی حل مشکلات – داشتن توان روحی و روانی مناسب – قدرت تصمیم گیری ) رتبه ای وضعیت اقتصادی ١-میزان درآمد خانواده یا شخص ٢- میزان هزینه خانواده فاصله ای خصوصیات فردی ١- حالتهای چهره ٢- حرکات بدنی ٣- موقعیت کاری فرد ٤- ظاهر و قیافه ٥- رفتار و منش فرد رتبه ای جنسیت زن و مرد اسمی سن تعداد سالهای زندگی فرد فاصله ای سطح سواد بی سواد تا ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان تا دیپلم – کاردانی تا کارشناسی – کارشناسی ارشد و بالاتر رتبه ای احساس امنیت ١-برخورد قاطع پلیس با مجرمان ٢- حضور به موقع پلیس در محل جرم ٣- احساس آرامش مردم ٤- کاهش آمار جرائم و مجرمان ٥- کاهش میزان نا امنی در جامعه رتبه ای مناسبات غیررسمی ١-خارج از محیط اداری درد دل کردن ٢- افراد را با اسم کوچک صدا زدن ٣- نشست و برخاست خانوادگی ٤- همراهی در کارهای ورزشی اسمی دگر خواهی ١-ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی ٢- برطرف کردن نیاز مالی دوستان ٣- مهیا کردن آرامش مردم رتبه ای اعتماد به تفکیک محلات ١- محله بالای شهر ٢- محله پائین شهر ٣- مرکز شهر رتبه ای توضیحات : معیار سنجش میزان هزینه و درآمد خانوار از نوع مقیاس فاصله ای است و برای آزمون فرضیه ها مقیاسهای رتبه ای نیز به کمی تبدیل شدند

بررسی_میزان_اعتماد_اجتماعی_مردم_به_پلیس_و_عوامل_مرتبط_با_آن_در_استان_ایلام_1388-

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *