Category

مقاله

شکل گیری شوراهای کارگری در ایران متناسب با جوامع کمونیستی است

 

 

شکل گیری شوراهای کارگری در ایران متناسب با جوامع کمونیستی است

 

شیوه کنونی تشکیل شوراهای اسلامی کار با سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه ایران متناسب نیست بلکه در جوامع کمونیستی کارساز است

دکتر فریدون کامران صاحبنظر مسأئل اقتصادی که دارای مدرک دکترا در رشته های برنامه ریزی و جامعه شناسی است. با این  توضیح که در مقطع خاصی از تاریخ ایران ،قانون شوراهای اسلامی کار خیلی سریع وتحت تأثیر فشار  نیروهای چپ گرا مطرح شد تا از منافع کارگران در مقابل کارفرما دفاع کند. تصریح کرد شوراهای کارگری در سیستم اقتصادی جامعه سرمایه داری آزاد ،عملکرد چندانی ندارند. مگر اینکه حضور شوراها ی کارگری به عنوان مدیریت مشارکتی مطرح شود .

وی شوراهای اسلامی کار را موضوعی جدید خواند که در ایران مطرح شده است و خاطر نشان ساخت تشکلهادرهر جامعه ای متناسب با ساختار اجتماعی و سیستم اقتصادی خاص آن جامعه باید.سازماندهی شوند تا کارکردهای سیستم را دنبال کند ولی شیوه ای که در حال حاضر در شوراهای اسلامی  کار دنبال می شود با ساختار کارگری جوامع کمونیستی سازگار است. چون کارگر حق دارد در سیستم مدیریتی جای گرفته و اظهار نظر کند.

او تأکید کرد در سیستم اقتصاد ازاد سندیکای کارگری و اتحادیه های کارفرما یی وظیفه دغاع و منافع اعضای خود را در برابر کارفرما،  دولت  و با دستگاه حاکمه به عهده دارند .

وی سندیکا را سیستم خود کنترلی اقتصاد آزاد معرفی کرد و گفت : اگر یک سیستم به خود کنترلی مجهز نباشد ممکن است افراط و تفریط در حوزه مختلف ، آن را به نابودی بکشاند البته نگرانی وجود دارد که سندیکا را یک پدیده کمونیستی می داند در حالی که سندیکا وسیله تصمین و حفظ سیستم سرمایه داری به شمار می رود

وی توضیح داد در این سیستم اگر کارفرما یی در جهت انتشار کارگران وارد عمل شود  سندیکا به عنوان نماینده تمام کارگران جامعه به مقابله یا وی برمی خیزد  یعنی سندیکا یک تشکل در سطح ملی و کلان به شمار میرود و می تواند چند میلیون عضو داشته باشد

وی اظهار داشت بزرگترین خطر در شیوه کنونی تشکل شوراها امکان فراهم شدن زمینه “ لُمپَن سالاری ”  در مجموع است  یعنی ممکن است با کنار آمدن کارفرما با مسؤل شورا و دادن امتیاز به آنها شورا بر  عکس مصالح کارگران عمل کند

وی در خصوص کانون عاتی شوراهای اسلامی کار که مجموعه شوراهای اسلامی کار به شمار می روند. گفت   شوراهای اسلامی کار در سطح کلان عملکرد واحدی ندارند .در تنتیجه نمی توان   انتظار فعالیت سندیکا یی از آنها داشت

وی یا بیان اینکه زمانی خانه کارگر ، وظیفه دفاع از منافع صنفی کارگر را خوب انجام داده است .تصریح کرد این عملکرد زمانی بود که دولت از این تشکل دفاع می کرد  و وزارت کار به آن بها می داد  در نتیجه خانه کارگر قدرت داشت تا مواردی را به نفع کارگر  تحمیل کند ولی این اقدان از طرف آن به عنوان یک سیستم سیاسی  انجام شده است به شکل صنفی

وی با اشاره به مشکل سیستم مدیریتی و سازماندهی در ایران گفت : اگر دولت به جای دخالت در سیستم تولیدی و توزیعی و هدایتی پیدا کند مجموعه اقتصاد کشور  می تواند عملکرد بهتری داشته باشد

 

 

روزنامه همبستگی

 17مرداد 1381

 

بررسی تاثیر فرایند خصوصی سازی خدمات پستی بر عملکرد مالی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی اداره پست شهرستان بابل)

چكيده: هدف مقاله حاضر شناخت عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زناندانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي در شهر تهران در سال 1388 است. در اين تحقيق با رويكرديتوصيفي تحليلي به بررسي 80 نفر از دانشجويان زن كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه هاي آزاد ودولتي شهر تهران پرداخته شد كه از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده بودند. روايي ابزار پژوهش به صورتصوري و پايايي آن با محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ به ًتًيًايد رسيده است و مقدار مقياس هاي به كار رفته در آنبين 698/0 تا 899/0 است. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان داد كه متغيرهاي طبقة اجتماعي، حمايتخانواده، پايبندي به آداب و رسوم قومي، سن و اعتماد به عملكرد قانون، پنج متغير عمده اي هستند كه براحساس آرامش و امنيت اجتماعي دانشجويان زن كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي مؤثرند .اين پنج متغيرمجموًعًا5/89 درصد از ًتًثايرات متغير وابسته را تبيين مي كند .احساس آرامش و امنيت اجتماعي به طور كلي دربين زنان دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي در شهر تهران 87% است، يعني در حد بالايي قرار دارد

 

كليد واژه ها: امنيت اجتماعي، ديدگاه فمنيستي، طبقه اجتماعي، قوميت، حمايت خانواده

 

مقدمه 

امنيت در شالوده بندي حيات آدمي نقش اساسي دارد. به گونهاي كه با تمام حوزه هاي فعال زندگي پيوند خورده و تار و پود هستي با آن در هم تنيده است. آدمي كه هميشه در جمع و باجمع تعريف مييابد، حراست و پاسداري از اجتماعي را برعهده دارد كه تماس و ارتباط ميانافراد را فراهم ميكند

اجتماعات به انسان هستي مي بخشند و ضمن ايجاد پيوند ميان انسانها نيازهاي آنان رانيز برآورده ميكنند. بنابراين تضمين امنيت اجتماعي انساني لازم و ضروري است، چرا كهحيات انسان در گرو آن است و اختلال در ساز و كار آن موجب ناامني و پريشاني احوال انسانخواهد بود (نويدنيا، 1385: 23) .

جايگاه امنيت در سلسله مراتب نيازها و انگيزههاي آدميان، جايگاه خطيري است. مزلو[1] درسال 1943 در نظرية انگيزش خود پس از نيازهاي فيزيولوژيك مانند گرسنگي، تشنگي و غيرهبلافاصله »نياز ايمني و امنيت« را ذكر كرده است.

در اين مقاله پژوهشگر درصدد است مفاهيم امنيت اجتماعي را مطرح كند، آن را در حدتجربي و ملموس توسعه دهد، ابعاد امنيت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن را از طريق روشهايآماري مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار دهد و همچنين به بررسي عوامل تأثيرگذار برامنيت اجتماعي زنان دانشجوي رشته جامعه شناسي در تهران بزرگ در سال 1388 بپردازد.

 

بيان مسئله 

يكي از نيازهاي اوليه و اساسي بشر براي زندگي مطلوب و رسيدن به كمال و سعادت،برخورداري از امنيت در ابعاد و انواع مختلف آن از قبيل امنيت و آسايش روحي و رواني،جسمي، اجتماعي، اقتصادي و غيره است، تا در پرتو آن بتواند آرامش پيدا كند و در راه سعادتو تِكامل خود قدم بردارد. حضرت علي (ع) در اين باره بيان زيبايي دارد و مي فرمايد: » لانعم هاه ًِنًِامً الامن( «هيچ نعمتي گواراتر از امنيت نيست) (الامدي، 1407).

كلان شهرها و پايتخت هاي كشورهاي دنيا براي متوليان سياسي، امنيتي و اجتماعي جامعهاز اهميت ويژهاي برخوردارند. چه، آنان از ديرباز از اين واقعيت آگاه بودند كه نطفه پديدهها ورخ دادها و كنشهاي جمعي و بحران هاي سياسي و امنيتي، غالب ًا در اينگونه مراكز جمعيتيبسته ميشود، نشو و نمو مييابد و سپس به همه جاي كشور بال ميگستراند. به تعبير ژرفبينانة جامعه شناسان سياسي معاصر (نظير كلودريوير، 2002) و روانشناسان اجتماعي (نظيرميلرت و ديگران 2003)،www.socialsupportpsy.ir  شهروندان پايتخت نشين، همواره براي شهروندان ساير شهرها و مناطق، »الگوي بهينة باور و كنش محسوب ميشوند« (فصلنامه  پليس پايتخت، 1387: 8) .

بررسی_تاثیر_فرایند_خصوصی_سازی_خدمات_پستی_بر_عملکرد_مالی_و_رضایت_مشتریان_

بررسی مشکلات فرهنگی اجتماعی زندگی اپارتمانهای شهر پردیس

چكيده: در اين مقاله سعي ميشود تا چند عامل اجتماعي كـه در ايجـاد مـشكلات فرهنگـي- اجتمـاعي زنـدگي آپارتماني نقش دارند بررسي شود در تعريف مشكلات  فرهنگي- اجتماعي  مـيتـوان گفـت، بـا توجـه بـه سـاختارفرهنگي (مشخصه هاي روحي، عاطفي و مادي) متفاوتي كه در ميان  گروههاي مختلف اجتماعي وجود دارد، جمع شدن اين گروه ها در كنار همديگر مي تواند منجر به نوعي ناهماهنگي و عدم تعادل در جامعه شود. در نتيجة چنين شرايطي مسايل خاصي ايجاد مي شود كه آن را به مشكلات فرهنگي- اجتماعي تعبير كرده انـد. مهـم تـرين ايـنمشكلات: عدم مشاركت،  ناسازگاري و فاصله اجتماعي ساكنان اسـت. قوميـت و تحـصيلات بـه عنـوان متغيرهـايمستقل و ميزان  سازگاري، مشاركت و فاصله اجتماعي در ميان ساكنين آپارتما ن ها به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده اند. در اين ميان جنسيت نيز به عنوان متغير واسطه است.

هدف اين پژوهش، شناسايي مشكلات فرهنگي- اجتماعي زندگي آپارتماني و ارائه راهكارهايي مناسب براي بهبـودروابط اجتماعي ساكنان است.

از سه ديدگاه مهم شهرگرايي؛ جبرگرايي، تركيب گرايي و نظريه خرده فرهنگي بهره گرفته شده است.

 

كليد واژه ها: شهر جديد، مشكلات فرهنگي- اجتماعي، آپارتمان، مشاركت اجتماعي، سازگاري اجتماعي، فاصـلهاجتماعي

 

                                                         

* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن f_kamran2010@yahoo.com

** عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي

*** كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

٢٢

مقدمه 

با گسترش شهرها، معضلات و مشكلات شـهري نيـز گـسترش يافـت. سـاختمان  هـاي بلنـد ازپديده هاي فناور ي قرن بيستم است كه در آن سوي جهان با فرهنگ خاص خـود پايـه گـذاريشد، سپس با افزايش جمعيت و مشكل مسكن، وارد كشور ما شد. در سال هاي اخيـر بـه طـورروزافزوني بر تعداد افراد آپارتمان نشين اضافه مي شود، در حالي كه متأسفانه آموزش هـاي لازمبراي زندگي جمعي به مردم داده نشده است . فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي مـردم اسـت و درتمامي افكار، معيارها، ارزش ها و فعاليت هاي فردي و اجتماعي منعكس مي شود و افراد با توجهبه باورداشت ها و فرهنگ خود با امور پيرامون خويش برخورد مي كننـد . بنـابراين بايـد درصـددشناخت و حل مشكلات فرهنگي- اجتماعي زندگي آپارتماني بود.

امروزه زندگي آپارتماني معضلات اجتماعي و روان شناختي زيادي پـيش روي انـسان قـرارداده است . متأسفانه به رغم نزديكتر شدن ساختمان ها و فاصله اي در حد يك ديوار، يا سقف و كف در ميان آنها، دل هاي انسان ها هر روز بيشتر از هم دور شود. همكاري، همفك ري، همراهـي،هم نظري، هم دلي، هم زباني در زندگي آپارتماني هر روز بيشتر رنگ مي بازد، و مـسايل بغـرنجاجتماعي و حقوقي در ميان مردم آپارتمان نشين بيشتر خودنمائي مي كند. آيا اين نزديكي بيشاز حد ساختمان ها به هم و نگراني شهروندان از سرك كشيدن همسايگان بـه حـريم و زنـدگيخصوصي آنها باعث اين جدايي و رخداد اين مشكلات است؟ آيا نـاهمخواني فرهنـگ آپارتمـاننشيني در زندگي اجتماعي موجب ايجاد اين مشكلات است؟ به عبارت ديگر آيا آپارتمان نشينيخاص جوامع غربي است، و با فرهنگ ما نمي سازد؟ اگر چنين است جوامع غربي نبايد مـشكليبا زندگي آپارتمان نشيني داشته باشند. حال آنكه در آنجا نيز به مـشكلات ناشـي از بيگـانگي ونامهرباني همسايگان به همديگر، برمي خوريم. به طوري كه اخبـار و گـزارش هـاي مـشابهي دررسانه هاي خبري اين كشورها حكايت از اين معضل اجتماعي دارند. به عنوان مثال در يكـي از روزهاي1983 يكي از روزنامه هاي فرانسوي با تيتر بزرگ مي نويسد: اين خجالت آور است! زيـراشهروندي در يكي از آپارتمان هاي پاريس مي ميرد و همسايگان دو سـال بعـد در آپارتمـان او راميگشايند و متوجه جسد او مي شوند. چنين نمونه هـائي در زنـدگي فردگرايانـه سـرمايه داريزياد است، اما آيا رخداد اين مشكلات صرفاً ناشي از خـصلت و سـاز  و كـار نظـام سـرمايه داري است؟ يا اصولا” نوع زندگي آپارتمان نشيني چنين مشكلاتي را مي آفريند؟ آيا در كشور ما بروز ناسازگاري در درون اين نوع همجواري ناشي از رشد سرمايه داري است،

 

بررسی_مشکلات_فرهنگی-اجتماعی_زندگی_آپارتمانی_شهر_جدید_پردیس-

بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان ایران و فرانسه (با تاکید براعتماد اجتماعی )

چکیده: پژوهش حاضر با عنوان» بررسی تاثیر مطبوعات بر
وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان ایران و فرانسه )با تاکید بر
اعتماد اجتماعی(« است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین
میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد
اجتماعی است. در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی
در سه سطح: الف- اعتماد به خانواده ب- اعتماد به دوستان و
آشنایان ج- اعتماد به گروهها و سازمانهادر بین جوانان عضو
گروه اجتماعی فیس بوک بررسی خواهد شد.روش تحقیق این
پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات،پرسشنامه
است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر از جوانان دانشجو عضو گروه
فیس بوک در سال 1392 هستند که با روش نمونه گیری
تصادفی انتخاب شده اند. برای انجام مباحث آمار توصیفی و
استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این
پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین میزان )زمان( استفاده از
مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان
و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان
مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش مییابد.
واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، جوانان
، ایران ، فرانسه
Abstract:The present study aimed to find
association between the use of press and its type
with social trust. The effects of press on social
trust was investigated among young adult
members of Facebook in tree levels: trust in
family, trust in friends and acquaintances, and
trust in groups and organizations. The sample of
current survey consisted of 300 university
students which are Facebook members during
2013 that chosen via random sampling. Data
analyzed by SPSS. Results revealed a positive
relation between amount (time) of press usage
and social trust in all three levels (family, friends
and acquaintance, & groups and organizations). In
other words, social trust improves with increasing
levels of reading.
Keywords: Social Capital, Social Trust, Young
Adults, Iran, France

1536739008-10145-3.pdf فرانسه

 

/در آستانه سالروز ملي شدن صنعت نفت/ دكتر فريدون كامران: فروش نفت بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادي است

مبادله مواد اوليه با كالاي كشورهاي ديگر به مثابه فروش سرزمين است و يك كشور نمي‌تواند مدت زيادي با فروش سرزمين خود ارتزاق كند، اگر كشوري سرزمين خود را بفروشد، موجوديت خود را زيرسوال برده است. نفت نيز جزو سرزمين و منبعي تمام‌شدني است، لذا فروش آن بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادي است. دكتر فريدون كامران، جامعه‌شناس و صاحبنظر در امور اقتصاد و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران، به تحليل ابعاد اقتصادي ملي كردن صنعت نفت ايران پرداخت: دنيا در دهه 40 تا 50 ميلادي، يعني دهة بعد از جنگ جهاني دوم با نهضتهايي آزادي‌بخش در سراسر جهان مواجه شد. مردم در كشورهاي مختلف با درك حضور عيني و ملموس استعمار به خود آمده بودند و با طغيان در برابر آن جنبشهاي مختلفي را به راه انداختند. گسترش ارتباطات خبري نيز در توسعه آثار اين حركتها بسيار موثر بود. اين حركتهاي آزادي‌بخش نشان داد كه هيچ ملتي حاضر به تحمل حضور استعمار به صورتي جدي در كشور خود نيست و نمي‌تواند تحمل كند كه يك كلنل كشور وي را اداره كند. بسياري از اين كشورها نيز جنبشهاي موفقي داشتند؛ از جمله در هند كه از دست سيستم و نظام طبقاتي بسيار سنتي خود رهايي نيافت، ولي از دست استعمار نجات پيدا كرد و مي‌توان نتيجه گرفت كه طبقة حاكم در هند با استثمار همراه نبود. اما طبقه حاكم در ايران اغلب خود را محتاج استعمار مي‌دانست و همراه با كشور استعمارگر بود كه كار را براي ملت ايران بسيار دشوار مي‌كرد. در نتيجه وقتي اين ملت با طبقه جديدي مواجه شد كه اگرچه در حاكميت قرار داشت – حاكميتي كه از مجلس شروع شد – خواست و هدفي را دنبال مي‌كرد كه تمام ملت خواهان آن بود و انطباق اين خواستها با يكديگر باعث شد كه بشدت از اين طبقه حمايت شود، هرچند اين حركت فراگير در مدت كوتاهي در نطفه خفه شد. دليل اين قطع حمايتها را بايد در تاريخ و فرهنگ ايران جست‌وجو كرد، ايرانيان فرهنگ سازمان‌پذيري ندارند و جامعه از سازمان گريزان است، هرچند فرهنگ جامعه و بي‌سواد بودن درصد زيادي از افراد به اين گريز از سازمان دامن زد. حتي زماني كه كاري در كشور سازمان مي‌يابد افراد به طور مرتب سعي مي‌كنند براي كسب قدرت بيشتر همديگر را نفي كنند، لذا مكمل هم نيستند. وقتي قانون و تبعيت از آن در سازماني ضعيف باشد و حقوق افراد در درون آن سازمان مشخص نباشد و چگونگي ارتباط آنها مخدوش باشد، نمي‌توانند همگام با هم حركت كنند و اين امر نه تنها در سازمانهاي سياسي، بلكه در سازمانهاي اقتصادي – اجتماعي و اداره‌هاي ايران نيز مشاهده مي‌شود كه يك فرد در سازمان خود يا بشدت پيرو مي‌شود يا در مقابل سازمان قرار مي‌گيرد گاهي اين ديدگاه مطرح مي‌شود كه ملت ايران با مصدق برخوردي كوفيانه داشتند، در حالي كه هرگز نمي‌توان به خود اجازه داد كه چنين ملت باعظمتي را به چنين اتهامي محكوم كرد. ملتي كه در سالهاي متمادي تمناي استقلال داشته است و براي دست يافتن به آن هميشه با استعمار، چه استعمار عرب و چه استعمار انگليس و آمريكا جنگيده است. از فردي به عنوان عضوي از جامعه كار چنداني ساخته نيست و اشتباه هميشة جامعه ايران اين است كه به دليل نداشتن سازمان به افراد دل بسته است و تا نهايت نيز به دنبال آنها رفته است، حال اين افراد مصدق بوده‌اند يا اميركبير و ساير افرادي كه گرايشهاي مردمي و ملي‌گرايانه داشته‌اند، فرقي نمي‌كند. افراد در ايران در هر حالي تنها بوده‌اند و حتي در درون جبهة ملي نيز زماني كه در ملي كردن صنعت نفت موفق مي‌شوند، تضاد و چندگانگي‌هايي به وجود مي‌آيد. افراد از هم جدا مي‌شوند و تضادهاي دروني آغاز مي‌شود، استعمار نيز هميشه از اين تضادها بيشترين استفاده را كرده است و هنوز هم به اين سوءاستفاده ادامه مي‌دهد. با تنها ماندن مصدق به دليل نبود سازمان‌يافتگي منسجم و يكپارچه در برابر استعمار، كودتايي ضدمردمي به وسيله چند لمپن و عده‌اي روسپي به انجام مي‌رسد. ملي كردن صنعت نفت حركتي مردمي بود كه اگرچه از درون سازمان جبهه ملي انعكاس يافت، ولي خواست ديرين ملت ايران بود كه از زمان قرارداد دارسي شكل گرفته بود. استعمار تنها يك چهره ندارد، زماني در پي چپاول منابع طبيعي كشورها بود و چشم طمع به نفت خاورميانه و طلاي آمريكاي لاتين دوخته بود و زماني كه جهان غرب در دهه 60 ميلادي با انباشتي از توليد مواجه شد، با بي‌توجهي به نفت و طلا در صدد تصاحب بازارها برآمد و ديگر به دنبال اداره كشورها با حضور كلنلها نبود. كشورها نيز چهرة عريان و عيان استعمار را بخوبي شناخته بودند. درجة استقلال هر كشوري امروز با ميزان سهم آن كشور در توليد كالاهاي سبد مصرفي خود سنجيده مي‌شود و وقتي درصد عظيمي از مصرف كشوري از خارج وارد مي‌شود، بايد در استقلال آن كشور شك كرد، ولي صاحبان قدرت در كشورهاي جهان سوم هميشه اين احساس را داشته‌اند كه به روابط تجاري و وابستگي اقتصادي شديد به ديگران نياز دارند، به طوري كه وقتي بعد از كودتاي 28 مرداد طبقه‌اي در ايران حاكم مي‌شود كه بشدت به جهان غرب وابستگي اقتصادي دارد، طبقه‌اي در ايران شكل مي‌گيرد كه تمام رگهاي ارتزاق آن به جهان غرب متصل مي‌شود. انقلاب اسلامي ايران ضربه شديدي به طبقه حاكم وقت بر كشور زد و تمام ملت شامل كشاورز، روحاني، سرمايه‌دار ملي، بازاري، معلم، و كارمند در مقابل يك طبقه فربه يعني سرمايه‌داري وابسته به پا خواست و با سر دادن شعار استقلال اين طبقه را از كشور بيرون كرد. تعاملات و ارتباطات اقتصادي زماني تاييد مي‌شود و قابل قبول است كه به كسب ارزش افزوده منجر شود؛ يعني كالايي توليد كنيم و اين كالاي باارزش افزوده را با كالاي ساخته‌شدة ديگري كه توليد آن براي كشور مشكل است يا تخصص آن موجود نيست، مبادله كنيم؛ هرچند نظريه وابستگي، اين ايده را نفي مي‌كند و آن را نوعي مبادله نابرابر مي‌داند. امروز عصري نيست كه يك كشور دروازه‌هاي خود را به طور كامل ببندد. ما براي حركت و پيشرفت ناگزير از مبادله هستيم، اما اين مبادله بايد با ارزش افزوده باشد؛ يعني جامعه و بويژه نيروي جوان با كار بر روي مواد اوليه و خدادادي در كشور كالايي را براي مبادله توليد كند تا در كنار مبادلة كالا اشتغال ايجاد شود و رفاهي نسبي و توسعه و پيشرفت حاصل شود. درآمد و توليد در هر جامعه‌اي براي تامين رفاه است تا فقر، گرسنگي، فساد، و جنايت وجود نداشته باشد. پس توليد يك كالا با مواد اوليه و نيروي داخلي به چند برابر قيمت تمام‌شدة توليد آن در كشورهاي ديگر بر واردات مجاني آن ارجحيت دارد. وارد كردن كالاهاي آماده و ساخته شده، در شرايطي كه جمعيتي بيكار در كشور حضور دارند، جنايت در حق ملتي است كه براي استقلال خود به پا خواسته است؛ همان‌طور كه وقتي توليد يك كشور غربي افزايش مي‌يابد، طوري كه قيمتها تنزل مي‌يابد و زيان توليدكننده و آسيب‌پذيري اشتغال جامعه را به دنبال دارد، اقدام به از بين بردن محصولات خود مي‌كنند. چراكه اين اعتقاد وجود دارد كه درآمد به‌تنهايي فايده‌اي براي كشور ندارد و زماني مفيد است كه در جهت ايجاد اشتغال و توليد بيشتر و توسعه به كار گرفته شود. درآمدهاي نفتي نيز اگر در مسير توسعه كشور به كار گرفته نشوند، تورم و مشكلات اقتصادي در پي خواهد داشت و مي‌تواند موجب بيكاري و فقر شود. وقتي درآمدهاي نفتي صرف واردات شوند، به تنهايي سودي به جامعه نخواهند رساند، بلكه در برابر رفاه و سعادت مردم نيز خواهند ايستاد. استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي مي‌تواند خانمان‌سوز باشد. دولت ايران نيز اتكاي زيادي به درآمدهاي نفتي دارد و بايد با به حركت درآوردن چرخ صنعت و كشاورزي از شدت اين وابستگي بكاهد. امروز درصد عظيمي از كارخانه‌هاي كشور در دست دولت است و دولتي كه بايد ناظر باشد نقشي را بر عهده دارد كه خود بايد بر آن نظارت كند و نقش نظارتي و كنترلي دولت در عمل شكسته شده است. تورم از ديگر مشكلات موجود در جامعه است كه ارتباط زيادي با درآمدهاي نفتي دارد. زماني كه درآمدهاي نفتي به جامعه تزريق شوند، ولي توليد نباشد با تورم شديد مواجه مي‌شويم و اگر جامعه به جاي توليد به دلالي و بورس‌بازي روي آورد، سرعت گردش پول افزايش مي‌يابد كه باز تورم‌زاست. استقلال‌خواهي تنها يك خواست تاريخي ملت و به معناي رهايي از وابستگي به كشورهاي بيگانه نيست، بلكه به معناي واقعي آن تأمين نياز اقتصادي جوانان است، يعني كساني كه خود را با كارهاي كاذب و گاه خلاف اخلاق و نادرست مشغول مي‌كنند تا شكم خود را سير كنند. استقلال در زمان معاصر به معناي استقلال اقتصادي است، چرا كه استعمار ديگر از طريق سياست وارد نمي‌شود، چون عنصري شناخته شده در جبهه سياسي است و دولتمردان ديگر به آنها اجازة دخالت در امور را نمي‌دهند، پس به جاي شاه و غاصبان آن از طريق دلالان و واسطه‌گران وارد مي‌شوند

بررسی رابطه مطالعه دانش آموزان با نمرات ریاضی آنان در مقطع تحصیلی ابتدایی دبستان فرزندان امام در منطقه 3

 کلیات

مقدمه

انسااط باهم عصران خوداز زمان پیدایش بر پهنه کیتی تا امروز که در فکر تسخیر فضا ست همواره در پی ارتبا هم عصران خود وانتقال یافته هایش به آیندگان بودهاولین گام ها را بانقاشی روی دیوار غارها برداشنه است سپس اختراع خط وتحول ریگر ماشین چاپ در طی مراحل رشد واعتلای فکری پا ی دارد .بطوری که پیشرفته ترین اقوام هر عصر کسانی بوده اندکه علاقمند به مطالعه وکتاب خوانی جزء جدا نشدنی از زندگی روزمره شان بوده است.بنابر این باید روحیه کتاب خوانی،تحقیق وتفکر در افراد تقویت شود تا امکان همراه شدن با جریان رشد علمی وتکنولوژیکی برای ملت ما فراهم شود لذا در این پژوهش سعی شده است که میزان مطا لعه دانش آموزان وارتباطش را با نمره ریاضی آنان مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله

بررسی روند پیشرفت ملت ما نشان داده که توسعه یافتگی هر کشورارتباطی مستقیم با الگوی مطالعه مردم آن کشور دارد.ومطالعات مستمر وهدفدار ارتقاء جوامع وتحولات سیاسی اقتصادیعلمی را با خود به ارمغان آورده است. ولی در کشور های توسعه نیافته مطالعه را همه گیر ونیاز ی عمومی نمی دانند.(مهین ریم تبریزی)

متاسفانه  کشور ما با وجو فرهنگ وادب دیرینه وپرسابقه امروزه از حیث کتابخوانی جزءعقب مانده ترین کشور هاست طبقاین آمار ها میانگین زمان مطالعه در ژاپن وآلمان غربی 4 ساعت در شبانه روز است ودر ایران تنها 2دقیقه است.در آلمان غربی به ازای هریک میلیون نفر 1064عنوان ودر ایران 116 عنوان کتاب منتشر می شود.لذا کوشش محقق بر این است که بدانند . دانش آموزان که از پایه در س ریاضی شان  باید قوی باشد تا موفق شوند. به چه میزان  در این زمینه به مطالعه بپر دازند.این تحقیق در یکی از دبستان های تهران به نام فرزندان امام درمنطقه 3 از 20 نفر از دانش آموزان ابتدایی انجام شده است

تعریف عملیاتی مفاهیم

مطالعه: از نظر لغوی یعنی اطلاع یافتن از چیزی یا ادامه نظر در آن در مفهوم نگریستن ودقت نظر در چیزی بای فهمیدن واگاهی یافتن از آن است ازاین رو مطا لعه همواره با نگارش ودقت وبافهم وآ گاهی همراه است.مطالعه گام نهادن در راهی است که اندیشهء آدمیان آن را ترسیم وهموار نموده است.البته مطالعه باید پویشی هدفدار وکوششی جهت دار باشد. (عبدالرحیم موگهی)

دانش‌آموز: از لحاظ لغوی به معنی کسی است که دانش می‌آموزد و در اصطلاح، برای اطلاق به محصلان رسمی در سطح تحصیلات پیش از دانشگاه به کار می‌رود. در یک نظام آموزشی، وقتی یک فرد می آموزد که «دیگران چه گفته اند و چه کرده اند» و برایش می گویند که «مسایل پیچیده ی یک علم را چگونه حل کرده اند» دانش آموز، دانشجو یا طلبه است. فقط از زمانی که خودش به مزر دانش می¬رسد و مسئله تازه¬ای را کشف یا حل می کند یک محقق و دانشمند است

 

انواع مطالعه

مطالعه ارجهت های گوناگون دارای انواع است.مطالعه فردی وگروهی- مطالعه عمومی وتخصصی-مطالعه اجمالی وتخصصی-مطالعه تحقیقی وانتقادی-مطالعه درونی وبیرونی

سوالات پژوهش

1- چه نسبتی میان مطالعه دانش آموزان ونمره ی ریاضی آنان  تغییروجود دارد؟

2- به چه میزان بین مطالعه دانش آموزان ونمره ی آنان رابطه وجود دارد؟

بررسی رابطه مطالعه دانش آموزان با نمرات ریاضی آنان در مقطع تحصیلی ابتدایی

مهاجرت روستایی در کشورهای جهان سوم

چکیده

 

“*** هان سوم و مساله مهاجرت بی‌رویه روستایی تاکنون مسؤولان مملکتی در کشورهایج هان سوم با توجه به امکانات و روش‌های خاص خود با مهاجرت بی‌رویه روستایی برخورد کرده و سعی کرده‌اند با اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تعادلی را بین رشد صنعتی و پیشرفت اقتصادشهری با افزایش جمعیت شهری و در نتیجه مهاجرت بی‌رویه روستایی ایجاد نمایند؛امااغلب آن‌ها در یک تضاد سیاستی قرارگرفته‌اند. تضاد از این نظر که از یک طرف خود را ملزم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد شهری جهت ایجاد کار،مسکن،خدمات بهداشتی،حمل و نقل وغیره برای تازه‌واردان روستایی دانسته‌اند و ازطرف دیگر همین سرمایه‌گذاری‌ها خودشکاف و اختلاف سطح معیشتی بین شهر وروستا را وسیع‌تر کرده و باعث مهاجرتبیشتر می‌گردد. البته با اعمال این سیاستجمعا34000/ کار جهت کشاورزانبی‌زمین و بیکاران ایجاد گردید؛اما هنوزمشخص نگردیده که آیا سطح خالص اشتغال(یعنی مشاغل جدید منهای مشاغلی که درنتیجه مکانیزاسیون و یا هر عامل دیگری ازبین رفته‌اند)افزایش یافته است یا نه؟مثلابسیاری از کارخانجات به تعهد خود وفاکرده و تعداد کارگرانشان را افزایش داده‌انداما از بکارگیری افرادی که در نتیجه عواملمختلف کارشان را از دست داده بودند،خودداری می‌نمودند. 6 *** هاجرت روستایی:عامل یا مانع توسعهاقتصادی؟ نسبت جمعیت شهر و روستا درکشورهای جهان سوم و مقایسه آن باکشورهای پیشرفته صنعتی این تفکر را درمخیله‌ی گروهی از صاحب‌نظران اقتصاد توسعهایجاد نموده که اگر کشورهای جهان سومپیشرفت بایسته را در صنعت نمی‌نمایند،برایاین است که در این کشورها درصد عظیمی ازجمعیت در روستاها بسر می‌برند. خرداد 70

نقش عدم همدلی والدین بر بزهکاری نوجوانان

مقدمه

خانواده نقش سرنوشت‌سازی در تعادل رفتاری و بهنجارسازی جوانان و نوجوانان ایفا می‌نماید.بر این نکته طبیعتا جامعه‌شناسان و روان‌شناسان توافق نظر دارند.در این تحقیق نخست سعی کردیم‌ مفاهیم جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بزهکاری،بهنجاری و ناهنجاری و همدلی را مورد بحث قرار دهیم سپس با انجام یک تحقیق پیمایشی از طریق مقایسهء دو جامعهء سالم و خلافکار به تأثیر نظام‌ خانواده سالم بر بهنجار شدن فرزندان آن بپرداریم. خانوادهء سالم یعنی نظامی که در دوران آن همبستگی،عشق،علاقه،عطوفت،انسانیت و اخلاق حاکم‌ باشد.لذا در اینجا به تأثیر این عوامل بر روی رفتار نوجوانان پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:
“3-و بالاخره شاخص سوم،باهم بودن والدین با فرزندان است که این را نیز به صورت کمی از طریق میزان ساعاتی که نوجوانان با پدر و مادر خود به صحبت و همدلی می‌نشینند و یا نشسته‌اند، انداره‌گیری نموده‌ایم. لذا از نوجوانان دبیرستانی و همچنین‌ کانون این سؤال مطرح گردید که پدرتان چقدر به مادرتان علاقه دارد؟69%از نوجوانان دبیرستانی‌ اعلام داشتند که پدرشان در حد زیاد و خیلی زیادی به مادرشان علاقه دارد و تنها4%یعنی یک‌ نفر از آنها ادعا می‌نماید که پدرش به مادرش علاقه‌ای در حد متوسط دارد که احتمالا این مربوط به همان شخصی می‌گردد که پدرش و مادرش از هم طلاق گرفته بودند. بنابراین اگرچه قرائن‌ نشان می‌دهد که نوجوانان از اعلام بی‌علاقگی والدین‌شان نسبت به هم بالاخص آنهایی که‌ والدینشان باهم زندگی می‌نمایند اکراه داشته‌اند،اما تا همین‌جا نیز تفاوت شدید و بسیار معنادار میزام عشق و علاقه را در درون خانواده‌های این دو جامعه مشاهده می‌نماییم. جهت سنجش میزان همدلی والدین وقتی از نوجوانان سؤال می‌شود که پدر و مادرتان چه مدت‌ زمانی را در طی روز باهم می‌گذارنند،25%از نوجوانان کانون اعلام می‌نمایند که یک تا دو ساعت‌ و این نسبت درست برابر درصد نوجوانانی است که پدر و مادرشان باهم زندگی می‌نمایند. داده‌های این تحقیق نشان داد که در میان دختران ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران در مقایسه با دختران دبیرستانی میزان گسیختگی خانواده بسیار زیاد و میزان عشق و عاطفه و صمیمیت و همدلی بسیار پایین می‌باشد.”زمستان 84– نقش_عدم_همدلی_والدین_بر_بزهکاری_نوجوانان-292377_1828055

 

بررسی تطبیقی انگیزه ی پیشرفت در بین طبقات اجتماعی شناسایی

در این مقاله برای بررسی وضعیت قشربندی اجتماعی در ایران از مدل قشربندی دکتر چلبی (1375) استفاده شد و دو طبقه بالا و عادی برای اجرای روش تطبیقی انتخاب گردید. در این پژوهش جامعة آماری کلیة کارخانه های شهرک صنعتی گرمسار بوده و انگیزة پیشرفت را در دو گروه مهندسان (یقه سفیدان یا کارمندان عالی رتبه فنی) و کارگران مورد مقایسه قرار دادیم. همچنین برای بررسی انگیزة پیشرفت از هفت شاخص استفاده شد: اولویت کار، سخت کوشی، ارزش موفقیت، استقلال از خانواده، برنامه ریزی، انگیزة درونی و انگیزة بیرونی. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که طبقة اجتماعی بر انگیزة پیشرفت فرد اثر می گذارد. به عبارت دیگر انگیزة افراد تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی است. با بررسی عوامل موثر بر انگیزة پیشرفت که عبارت بودند از: سطح آرزوها، عزت نفس، رضایت شغلی، شیوة تربیتی دوران کودکی و تقدیرگرایی و با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر به این نتیجه رسیدیم که طبقه بالا نسبت به طبقه پایین از سطح آرزوها و عزت نفس بالاتری برخوردار بوده است، به همین دلیل این طبقه از انگیزه پیشفت بیشتری برخوردار بوده است

خلاصه ماشینی:
“به طورکلی باید گفت بوردیو معتقد است که برای بررسی انگیزة پیشرفت در طبقـات بایـد بـه سبک زندگی عادت واره های طبقات اجتماعی نگاه کنیم ، چون افراد از طریق ایـن عـادت واره هـا افکارو نظریاتشان را آشکار میکنند و به محرک های محیطی خود پاسخ میدهند. جدول شماره ی ١: تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل در تبیین انگیزه ی پیشرفت شدت مدل ١ مدل ٢ مدل ٣ مدل ٤ مدل ٥ 0/314*** 0/326*** 0/313*** 0/336*** 0/377*** سطح آرزوها (6/832) (7/476) (7/768) (7/461) (7/952) 0/124** 0/135 0/140** 0/146** 0/304*** عزت نفس (2/24) (2/549) (2/837) (2/868) (6/414) 0/196*** 0/208*** 0/205*** 0/178*** رضایت شغلی (4/212) (4/709) (4/992) (3/977) -0/063 -0/065 -0/068 تقدیرگرایی (1/198) (-1/307) (-1/38) -0/007 0/011 شیوه ی تربیتی منطقی (0/127) (0/218) پایگاه اجتماعی اقتصادی -0/016 والدین (0/347) (پایین = ١) جنسیت 0/053 (مرد =١) (-1/118) تأهل -0/061*** (مجرد =١) (-1/387) 0/43 0/42 0/42 0/37 0/29 R2 تعدیل شده R٢ 0/29 0/37 0/40 0/41 0/40 *با ٩٥%اطمینان معنادار است . ٤- از آنجا که انگیزة پیشرفت مستقیما به تفکر انسان ها مربوط میشـود و بـه دلیـل گـستردگی ابعاد مسئله بهتر است برای موشکافی بیشترو بهتـر از پـژوهش هـای بـین رشـته ای (از جملـه کارشناسان روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت ) استفاده شود تا این موضوع به صورتی علمی تر و گسترده تر مورد بررسی قرار گیرد.”

-بررسی_تطبیقی_انگیزه_ی_پیشرفت_در_بین_طبقات_اجتماعی-

بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام 1388

در این مقاله تلاش بر این است نشان داده شود که مردم تا چه اندازه به پلیس اعتماد دارند و مهم ترین عوامل مرتبط با این اعتماد کدامند؟ از این رو ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و نظریه های موجود، دیدگاه زتومکا را برای تبیین مسئله برگزیدیم و برای تکمیل آن از نظرات جانسون، تونیس، زیمل و گافمن استفاده کردیم. این تحقیق با روش پیمایشی به شیوه پهنانگر وایستا و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. از بین افراد بالای 20 سال ساکن در شهر ایلام، تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران و براساس روش نمونه گیری خوشه ای و نهایتا تصادفی (محلات چالیمار، سعدی و بانبرز) انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات و تایید روایی ابزار پژوهش توسط استادان، پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ در برنامهspss محاسبه شد. اطلاعات نهایی در سطح توصیفی با فراوانی، درصد و نمودار و بعد استنباطی با آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه، اتا، پیرسون و کندال تائو b تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل (احساس امنیت، خصوصیات فردی، دگرخواهی) با میزان اعتماد افراد به پلیس رابطه معنی دار و مستقیم و بین متغیرهای سن و تحصیلات با اعتماد نیز رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:
“متغیرها و مقیاسهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها متغیر شاخص ها ( معرف ها) مقیاس سنجش اعتماد اجتماعی ١- صداقت (مطابقت رفتار با گفتار- راستگوئی در رفتار- امانت داری – صداقت ) ٢- صراحت (شیوایی کلام – به موقع بروز دادن احساسات – بجا منتقل کردن اطلاعات ) ٣- سهیم کردن (غم دیگران خوردن – با دیگران همراه شدن – شرکت در شادی مردم ) ٤- تمایلات همکاری جویانه (همرنگ جماعت بودن – همکاری کردن با دیگران – دارا بودن توانایی حل مشکل مردم ) ٥- اطمینان (توانایی حل مشکلات – داشتن توان روحی و روانی مناسب – قدرت تصمیم گیری ) رتبه ای وضعیت اقتصادی ١-میزان درآمد خانواده یا شخص ٢- میزان هزینه خانواده فاصله ای خصوصیات فردی ١- حالتهای چهره ٢- حرکات بدنی ٣- موقعیت کاری فرد ٤- ظاهر و قیافه ٥- رفتار و منش فرد رتبه ای جنسیت زن و مرد اسمی سن تعداد سالهای زندگی فرد فاصله ای سطح سواد بی سواد تا ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان تا دیپلم – کاردانی تا کارشناسی – کارشناسی ارشد و بالاتر رتبه ای احساس امنیت ١-برخورد قاطع پلیس با مجرمان ٢- حضور به موقع پلیس در محل جرم ٣- احساس آرامش مردم ٤- کاهش آمار جرائم و مجرمان ٥- کاهش میزان نا امنی در جامعه رتبه ای مناسبات غیررسمی ١-خارج از محیط اداری درد دل کردن ٢- افراد را با اسم کوچک صدا زدن ٣- نشست و برخاست خانوادگی ٤- همراهی در کارهای ورزشی اسمی دگر خواهی ١-ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی ٢- برطرف کردن نیاز مالی دوستان ٣- مهیا کردن آرامش مردم رتبه ای اعتماد به تفکیک محلات ١- محله بالای شهر ٢- محله پائین شهر ٣- مرکز شهر رتبه ای توضیحات : معیار سنجش میزان هزینه و درآمد خانوار از نوع مقیاس فاصله ای است و برای آزمون فرضیه ها مقیاسهای رتبه ای نیز به کمی تبدیل شدند

بررسی_میزان_اعتماد_اجتماعی_مردم_به_پلیس_و_عوامل_مرتبط_با_آن_در_استان_ایلام_1388-